Sprawozdanie za rok 2010

W roku 2010 Fundacja skupiła się na rozwoju projektu mieszkania chronionego oraz na materialnej pomocy pacjentom chorującym psychicznie.

W roku 2010r. kontynuowany był jeden projekt rozpoczęty w latach ubiegłych./> Projekt „Mieszkanie chronione dla czterech osób chorujących psychicznie mieszkańców gminy miejskiej Kraków”, finansowany ze środków gminy miejskiej (Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej), realizowany w okresie 2007 – 2011. W wyniku realizacji projektu zostało uruchomione mieszkanie chronione w którym cztery osoby po przebytych kryzysach psychicznych mają zapewniony kolejny etap rehabilitacji i powrotu do funkcjonowania społecznego. Zadanie obejmuje zapewnienie beneficjentom miejsca pobytu w warunkach środowiskowych. Osoby posiadające skierowanie do mieszkania z MOPS-u oraz stosowne decyzje korzystały z odpowiednio wyposażonych pomieszczeń mieszkania chronionego oraz odpowiedniej opieki terapeutycznej. Mieszkańcy objęci są specjalnie dostosowanym programem, który obejmuje działania o charakterze organizacyjno – porządkowym, o charakterze terapeutycznym, działania psychoedukacyjne oraz uspołeczniające. W okresie sprawozdawczym w mieszkaniu chronionym przebywało 4 mężczyzn i 2 kobiety.

W roku 2010r. na podstawie podpisanych umów przekazano darowizny rzeczowe na Szpital Babińskiego w łącznej kwocie: 16900,60 zł

W lutym 2010r. we współpracy z Działem Rozwoju Szpitala Babińskiego zorganizowano zabawę karnawałową dla pacjentów Szpitala Babińskiego.

W kwietniu 2010r. Fundacja był współorganizatorem wycieczki dla grupy pacjentów Szpitala Babińskiego z Oddziału Dziennego poza teren Szpitala.

W kwietniu 2010r. dla osób pozostających na Święta w mieszkaniu chronionym zorganizowano Święta Wielkanocne w porozumieniu terapeutami mieszkania. Fundacja zakupiła artykuły żywnościowe do ich organizacji i przekazała je mieszkańcom. Artykuły te zostały rozliczone w projekcie Mieszkanie chronione - w pozycji wkład własny w ramach prowadzonej terapii.
Fundacja ponadto zorganizowała „jajeczko wielkanocne” pacjentom Szpitala Babińskiego w ramach otrzymanej darowizny rzeczowej z Banku Żywności.

W grudniu 2010r. dla osób pozostających na Święta w mieszkaniu chronionym przygotowano Wigilię w porozumieniu terapeutami mieszkania. Fundacja zakupiła artykuły żywnościowe do organizacji Wigilii i przekazała je mieszkańcom.

W grudniu 2010r. zorganizowano akcję paczek świątecznych dla pacjentów Szpitala Babińskiego. Udało się zebrać darowizny pieniężne na łączną kwotę 2200 zł oraz darowizny rzeczowe na łączną kwotę 1579,47zł w postaci artykułów spożywczych. W ramach w.w kwoty zostały zakupione artykuły spożywcze do 105 paczek świątecznych, w tym:
- 91 paczek na oddziały psychiatryczne Szpitala Babińskiego (1a, 1b, 2b, 3b, 4a, 4b, 5b, 6a, 7a, 7b, 7c 8, 9),
- 10 paczek dla Zespołów Leczenia Środowiskowego Kraków Śródmieście i Krowodrza,
- 4 paczki dla pacjentów mieszkania chronionego. Paczki zostały przygotowane przy współpracy z wolontariuszami z Sekcji Organizacyjno-Prawnej Szpitala Babińskiego oraz przekazane pacjentom na oddziały przez przedstawicieli Fundacji. Imienne listy pacjentów zostały sporządzone w porozumieniu z pielęgniarkami oddziałowymi Szpitala Babińskiego. Pacjenci zobowiązani zostali do potwierdzenia odbioru paczki na specjalnej imiennej liście.

Po wielomiesięcznych staraniach Fundacja została w dniu 30.11.2010 r. zarejestrowana w Krajowym Rejestrze Sądowym jako Organizacja Pożytku Publicznego w zakresie:
- Udzielania pomocy finansowej i rzeczowej na rzecz osób z zaburzeniami psychicznymi.
- Prowadzenia mieszkań chronionych dla osób chorujących psychicznie w zakresie działań o charakterze organizacyjno-porządkowym, psychoedukacyjnym, uspołeczniającym (tj. powrotu do funkcjonowania społecznego) oraz rehabilitacji.
- Nawiązywania kontaktów oraz współpracy z ośrodkami psychiatrycznymi i psychoterapeutycznymi w kraju i za granicą, realizującymi zbliżone do Fundacji cele.
- Działalności informacyjno– popularyzatorskiej (konferencje, sympozja, odczyty, publikacje itp.) - przedsięwzięcia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej skierowane do osób chorujących psychicznie, członków ich rodzin (jako formy wsparcia) oraz profesjonalistów (tj. lekarzy, psychologów, terapeutów, personelu medycznego) pracujących z osobami chorującymi psychicznie w celu podniesienia przez nich poziomu kwalifikacji zawodowych.
- Organizacji festiwali, wystaw, spektakli, imprez kulturalnych, integracyjnych - przedsięwzięcia w zakresie rehabilitacji społecznej i zawodowej, skierowane do osób chorujących psychicznie, członków ich rodzin (jako formy wsparcia) oraz profesjonalistów (tj. lekarzy, psychologów, terapeutów, personelu medycznego) pracujących z osobami chorującymi psychicznie.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz