Statut Fundacji Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2001 roku i uzyskała osobowość prawną w dniu 2 stycznia 2002 roku.

Naszą podstawową misją jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.

Celami Fundacji są:

 1. Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów i projektów opieki i pomocy psychiatrycznej.
 2. Rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna dla osób z orzeczoną i nie orzeczoną niepełnosprawnością, służącą osiągnięciu przez nich jak największej samodzielności.
 3. Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz Szpitala Babińskiego.
 4. Przystosowanie i aktywizacja osób z orzeczoną i nie orzeczoną niepełnosprawnością do pracy (z możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych).
 5. Opieka i pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie dla osób w podeszłym wieku.
 6. Opieka i pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 7. Szkolenia w zakresie profilaktyki i postępowania z osobami objętymi celami działania Fundacji.
 8. Pomoc prawna i medyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 1. Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej na działania zgodne z założeniami Fundacji.
 2. Pomoc w prowadzeniu i prowadzenie hosteli, mieszkań chronionych i klubów.
 3. Prowadzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Pracy Chronionej, Zespołów Aktywizacji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodków Wsparcia, Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej.
 4. Nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z ośrodkami psychiatrycznymi i psychoterapeutycznymi w kraju i za granicą, realizującymi zbliżone do Fundacji cele.
 5. Działalność informacyjno – popularyzatorską (konferencje, sympozja, odczyty, publikacje itp.).
 6. Organizację festiwali, wystaw, spektakli, imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz