Sprawozdanie za rok 2009

Południk Literacki, III Festiwal Sztuki, szkolenia, publikacje i wystawy - to tylko niektóre z inicjatyw prowadzonych przez Fundację Deca w roku 2009.

W roku sprawozdawczym 2009 zrealizowano następujące zadania statutowe:

 • Fundacja złożyła trzy wnioski o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej skierowane do osób chorujących psychicznie, członków ich rodzin oraz profesjonalistów pracujących z osobami chorującymi psychicznie w celu podniesienia przez nich poziomu kwalifikacji zawodowych. Wnioski złożone zostały do: Ministerstwa Zdrowia (1 wniosek), Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej (1 wniosek), Ecorys Polska Sp. Z o.o. - operatora Funduszu dla Organizacji Pozarządowych w ramach Mechanizmu Norweskiego (1 wniosek).
 • Fundacja złożyła 2 oferty na realizację zadań publicznych: w otwartym Konkursie Prezydenta Miasta Krakowa oraz w otwartym Konkursie Starostwa Powiatowego w Krakowie.
 • W 2009 roku Fundacja otrzymała dofinansowanie i zrealizowała następujące przedsięwzięcia:
  • Projekt "Południk literacki" - szkolenie w zakresie arteterapii (finansowany w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego)
  • Edukacja kulturalna i diagnoza kultury. Projekt polegał na przeszkoleniu 14 profesjonalistów, osób pracujących z niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi. Zorganizowano 5 modułów zajęć przeprowadzonych w formie wykładów i warsztatów. Projekt zakończył III Festiwal Sztuki Osób Chorujących Psychicznie o;, w którym wzięło udział ok. 100 osób niepełnosprawnych. Wydana została także książka "Spotkania" prezentująca teksty powstałe w wyniku szkolenia. Projekt realizowany był w okresie od kwietnia do czerwca 2009 r.
  • Projekt "90 lat miasta-ogrodu - Szpital Babińskiego w obiektywie" - wystawa starej i współczesnej fotografii w Galerii Pałacyk "Sokół" - Centrum Kultury i Sportu w Skawinie, wsp&współfinansowany przez Starostwo Powiatowe w Krakowie. Celem projektu było przybliżenie mieszkańcom gminy wspaniałego secesyjnego zabytku jakim jest Szpital Babińskiego a jednocześnie promowanie postawy tolerancji wobec jego pacjentów - osób szczególnie narażonych na wykluczenie społeczne. Wystawa była otwarta od czerwcu i lipcu 2009 r., częściowo jako jedna z atrakcji odbywających się w tym czasie "Dni Skawiny".
 • W roku 2009 kontynuowane były dwa projekty rozpoczęte w latach ubiegłych: Projekt "Mieszkanie chronione dla czterech osób chorujących psychicznie mieszkańców gminy miejskiej Kraków", finansowany ze środków gminy miejskiej Kraków, realizowany jest w okresie 2007 - 2011 r.
 • Projekt "Droga do pracy osób przewlekle chorujących psychicznie" finansowany ze środków Mechanizmu Norweskiego. Projekt realizowany był w okresie 2007 - 2009 r. w partnerstwie z niemiecką organizacją Die Bruecke Eckernfoerde. W ramach projektu przeszkolonych zostało 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pracy na stanowisku sprzedawcy, a następnie sześć osób zatrudniono na utworzonych stanowiskach pracy w sklepie z odzieżą używaną. Fundacja ze środków własnych przeznaczyła 5713,54 PLN na pomoc materialną i działania rehabilitacyjne na rzecz uczestników projektu. Projekt zakończył się 30 listopada, ale do końca roku sklepik był finansowany ze środków własnych Fundacji. Następnie sklep został przekazany Szpitalowi Babińskiego w celu zorganizowania w nim stałych miejsc ergoterapii dla pacjentów Szpitala.
 • W roku 2009 Fundacja współorganizowała również imprezy na rzecz osób chorujących psychicznie, wspierała projekty szkoleniowe dla personelu Szpitala Babińskiego oraz włączyła się w obchodzony w tym roku jubileusz 90-lecia Szpitala Babińskiego: 20 i 21 marca 2010 r. odbyła się międzynarodowa konferencja "Psychoza w świetle psychoanalizy lacanowskiej", którą zorganizowali wspólnie Szpital Babińskiego, Krakowska Szkoła Lacanowska oraz Fundacja Deca.
 • Fundacja zorganizowała wyjazd 7 pracowników Oddziału Psychiatrii Sądowej do Szpitala GGZ-Drenthe w Assen w Holandii, włączając się w ten sposób do realizacji polsko-holenderskiego projektu "Rozwój Ośrodka Psychiatrii Sądowej Szpitala Babińskiego". Dzięki temu pracownicy Szpitala Babińskiego mogli odbyć staż i podnieść swoje kompetencje zawodowe w pracy ze szczególnie trudnymi pacjentami jakimi są osoby chorujące psychicznie, które popełniły czyn zabroniony. Staż odbył się w terminie od 30 sierpnia do 6 września 2009 r.
 •  9 października 2009 r. z okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego dla pacjentów Szpitala Babińskiego zorganizowana została uroczystość w Teatrze z pokazem filmu poświęconego wybitnej malarce i pacjentce Szpitala pani Marii Wnęk wraz ze skromnym poczęstunkiem a następnie w Kaplicy Szpitalnej odbył się koncert organowy, któremu towarzyszyły fragmenty przemówień skierowanych przez Jana Pawła II do chorych.
 •  W listopadzie Fundacja wraz ze Szpitalem i Rektoratem pw. Matki Bożej Częstochowskiej ufundowała tablicę upamiętniającą ocalenie jedynej pacjentki Szpitala spośród 566 chorych zamordowanych przez hitlerowców 23 czerwca 1942 roku. Tablica została odsłonięta i poświęcona przez księdza kardynała Stanisława Dziwisza 2 grudnia 2009 r. w dniu głównych uroczystości jubileuszowych.
 •  W grudniu 2009 r. dla osób pozostających na Święta w mieszkaniu chronionym zakupiono artykuły spożywcze i zorganizowano Wigilię. Zostały zorganizowane także paczki świąteczne z drobnymi upominkami dla mieszkańców mieszkania chronionego oraz pacjentów pracujących w sklepie z odzieżą używaną.
 • W roku 2009 Fundacja otrzymała od fundacji Henri Nouwen Stichting z Rotterdamu (Holandia) 6 komputerów z oprogramowaniem o wartości 1050 PLN. Sprzęt został przekazany Szpitalowi Babińskiego m.in. z przeznaczeniem na zorganizowanie pracowni komputerowej dla pacjentów Szpitala. Ponadto zakupiono i przekazano do oddziałów inne sprzęty o wartości 787,97 PLN a także materiały do terapii zajęciowej dla pacjentów o wartości 886,63 PLN.
Opis zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
brak
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
przychody z działalności statutowej ogółem: 107521,90 PLN dotacja ECORYS Polska na projekt nr 0553/R/1/2007 "Droga do pracy osób chorujących psychicznie" - 36622,00 PLN dotacja Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej na projekt "Prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków" - 26500,00 PLN dotacja Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego na projekt "Południk literacki - szkolenie w zakresie arteterapii" - 25000,00 PLN dotacja Starostwa Powiatowego w Krakowie na projekt "90 lat miasta-ogrodu - Szpital Babińskiego w obiektywie" - 1000,00 PLN darowizny od firm - 8000,00 PLN darowizny od osób fizycznych - 1200 PLN pozostałe przychody statutowe - 9199,90 PLN
Informacje o odpłatnych świadczeniach w ramach celów statutowych
- brak
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej wg. wpisu do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego
- nie prowadzono.
Informacje o poniesionych kosztach na:
a) realizację celów statutowych - 119386,32 PLN
b) administrację - brak
c) działalność gospodarczą -brak
d) pozostałe koszty - brak
Dane o zatrudnieniu w fundacji:
liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg. zajmowanych stanowisk oraz wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nikt nie jest zatrudniony.
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
- nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń, umów o dzieło:
(wypłacono w ramach realizacji projektów) - 53503,00 PLN w tym umowy zlecenia - 37803,00 PLN
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
nie udzielano pożyczek
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
brak lokat bankowych
Dane o nabytych obligacjach:
nie nabyto obligacji
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
nie nabyto akcji
Dane o nabytych nieruchomościach:
nie nabyto nieruchomości
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
nie zakupiono
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych:
a). w kasie 74,42 PLN.
b). środki na rachunkach bankowych w Banku Pekao S.A. I Oddział Kraków (rachunek bieżący oraz 2 rachunki pomocnicze na potrzeby realizacji projektów finansowanych ze źródeł dotacji) 4313,82 PLN
Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
brak
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe:
nie zlecano
Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych:
zobowiązania wobec Urzędów Skarbowych: 306 PLN (zapłacone w styczniu 2010 r.)

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz