Sprawozdanie za rok 2008

W roku sprawozdawczym 2008 zrealizowano następujące zadania statutowe:

 • Fundacja złożyła siedem wniosków o dofinansowanie przedsięwzięć z zakresu rehabilitacji społecznej i zawodowej skierowane do osób chorujących psychicznie, członków ich rodzin oraz profesjonalistów pracujących z osobami chorującymi psychicznie w celu podniesienia przez nich poziomu kwalifikacji zawodowych. Wnioski złożone zostały do PFRON (1 wniosek), Ministerstwa Zdrowia (1 wniosek), Ministerstwa Kultury (2 wnioski), Ministerstwa Spraw Zagranicznych (1 wniosek), ROPS (1 wniosek), Urząd Wojewódzki (1 wniosek).
 • W wyniku przygotowania wymienionych wniosków dofinansowanie otrzymały następujące projekty przygotowane przecz członków zarządu oraz wolontariuszy Fundacji:
  • Projekt "Wspieranie rozwoju reformy opieki zdrowotnej na Ukrainie poprzez edukacje w zakresie budowania nowoczesnej psychiatrii" realizowany w ramach polskiego programu pomocy zagranicznej w roku 2008 finansowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Projekt zakładał poprawę jakości opieki psychiatrycznej nad pacjentami lwowskiego Regionalnego Szpitala psychiatrycznego poprzez przeszkolenie grupy 36 profesjonalistów w zakresie budowania nowoczesnego modelu pracy zespołowej oraz rozwoju rehabilitacji i terapii na Ukrainie. W wyniku programu odbyły się trzy tygodniowe szkolenia z udziałem beneficjentów. Okres realizacji projektu obejmował czerwiec-grudzień 2008 r.
  •  Projekt "Szkolenie w zakresie terapii przez sztukę w dziedzinach muzyki, teatru i tańca oraz przygotowanie przez uczestników szkolenia prezentacji dokonań artystycznych swoich podopiecznych i własnej pracy w ramach szkolenia finansowany w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury". Projekt polegał na przeszkoleniu 20 profesjonalistów, osób pracujących z niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi w wymiarze 70 godzin. Zajęcia przeprowadzono w formie wykładów i warsztatów w blokach tematycznych w formie 5 modułów w zakresie muzykoterapii, choreoterapii i dramatoterapii. Projekt realizowany był w okresie maj-grudzień 2008 r.
  •  Projekt "Rodzina w opresji - psychoedukacja rodzin osób niepełnosprawnych chorujących psychicznie" realizowany w ramach programu Partner Moduł III ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych w okresie wrzesień - grudzień 2008 r. Celem projektu była realizacja programu psychoedukacji rodzin osób chorujących psychicznie przeprowadzona w formie cyklu 13 dwugodzinnych spotkań z 10 rodzinami przez okres 4 miesięcy. Podczas spotkań rodziny zostały zapoznane z problematyką choroby psychicznej, sposobami radzenia sobie i życiem z chorobą. W wyniku realizacji projektu został również opracowany artykuł naukowy , zaś efekty zostały zaprezentowane podczas konferencji naukowej w formie seminarium poświęconego roli rodziny w procesie leczenia.
  •  Projekt "Mieszkanie chronione dla czterech osób chorujących psychicznie mieszkańców gminy miejskiej Kraków" finansowany ze środków gminy miejskiej Kraków kontynuowany w roku 2008. Projekt realizowany jest w okresie 2007 - 2011 r.. W wyniku realizacji projektu zostało uruchomione mieszkanie chronione w którym cztery osoby po przebytych kryzysach psychicznych maja zapewniony kolejny etap rehabilitacji i powrotu do funkcjonowania społecznego. Mieszkańcy objęci są specjalnie dostosowanym program, który obejmuje działania o charakterze organizacyjno - porządkowym, o charakterze terapeutycznym, działania psychoedukacyjne oraz uspołeczniające.
  •  Projekt "Droga do pracy osób chorujących psychicznie" finansowany ze środków Mechanizmu Norweskiego. Projekt realizowany w okresie 2007 - 2009 r. Projekt zakładał przeszkolenie 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pracy na stanowisku sprzedawcy w czterech blokach tematycznych , a następnie zatrudnienie sześciu osób na utworzonych stanowiskach pracy w sklepie z odzieżą używaną.
 • W roku 2008 Fundacja zorganizowała również imprezy poświęcone promowaniu aktywności i twórczości osób chorujących psychicznie: 10 października 2008 r. przy okazji obchodów Światowego Dnia Zdrowia Psychicznego zorganizowane zostało uroczyste otwarcie projektu aktywizacji zawodowej osób chorujących psychicznie "Sklepiku Ciuszek". Impreza spotkała się z dużym zainteresowaniem ze strony mediów i została objęta patronatem medialnym TVP Kraków. W dniu 21 listopada 2008 r. została zorganizowana wystawa rękodzieła i prac artystycznych przygotowanych podczas warsztatów i zajęć z zakresu terapii zajęciowej przez osoby chorujące psychiczne oraz pracujących z nimi profesjonalistów ze Szpitala Psychiatrycznego we Lwowie - Kulparkowie oraz Szpitala Specjalistycznego im dr J. Babińskiego w Krakowie W dniu 4 grudnia 2008 r organizacja Festiwalu Sztuki Osób Niepełnosprawnych. W czasie Festiwalu profesjonaliści pracujący z osobami niepełnosprawnymi oraz same osoby niepełnosprawne będą miały okazję zaprezentować swoje dokonania artystyczne podczas szeregu spektakli. W przedsięwzięciu uczestniczyć będzie 150 osób niepełnosprawnych z Województwa Małopolskiego oraz innych czterech województw.
 • Fundacja powołała również zespół zadaniowy ds. opracowania koncepcji merytorycznej funkcjonowania Klubu Integracji Społecznej. W wyniku pracy zespołu w roku 2008 udało się wypracować metodologie pracy KIS-u, koncepcje programowa i terapeutyczna. Powstała szeroka dokumentacja, w oparciu o która można będzie w przyszłości ubiegać się o dofinansowanie ze środków unijnych lub publicznych na prowadzenie projektów aktywizacji zawodowej.
 • W roku 2008 Fundacja podjęła kroki zmierzające do uzyskania statusu organizacji pożytku publicznego. W tym celu została opracowana koncepcja zmian statutu. Zmodyfikowany statut został zaakceptowany uchwala zarządu nr 4/2008 z dnia 29 września 2008 r. Fundacja zwróciła się do Fundatora z prośbą o wyrażenie zgody na przeprowadzenie zmian w statucie zmierzających do otrzymania przez Fundacje statusu organizacji pożytku publicznego. Zmiany w statucie mogą być dokonane na wniosek Zarządu Fundacji przez Fundatora tj. Dyrektora Szpitala Specjalistycznego im dr J. Babińskiego w Krakowie.
 • W roku 2008 zarząd Fundacji złożył stosowne sprawozdania z działalności Fundacji na ręce Fundatora tj. Dyrekcji szpitala Specjalistycznego im dr J. Babińskiego w Krakowie, do Ministerstwa Zdrowia, oraz Urzędu Skarbowego oraz Wydziału Gospodarczego IX Krajowego Rejestru Sadowego. W dniu 29 września 2008 r. został dokonany wpis do KRS o zaakceptowaniu złożonego rocznego sprawozdania finansowego .
 • Ponadto Zarząd Fundacji przekazał do Ministerstwa Zdrowia zaległe sprawozdania z działalności Fundacji za rok 2002, 2005 oraz 2006, jak również uzupełnione sprawozdania z działalności Fundacji w roku 2003 oraz 2004.
 • Dzięki pracy wolontariuszy oraz zarządu Fundacji w roku 2008 zorganizowano pomoc świąteczną dla osób samotnych pozostających w Szpitalu w okresie Bożego Narodzenia (80 paczek).
 • W roku 2008 Zarządu Fundacji przekazał na rzecz Szpitala Babińskiego sprzęty o wartości 5161,80 PLN (umowa darowizny z dn. 5 maja br). J. W roku 2008 odbyło się 9 zebrań zarządu Fundacji.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: przychody z działalności statutowej ogółem: 257149,35 PLN w tym darowizny 15.899,00
Informacje o odpłatnych świadczeniach w ramach celów statutowych - brak
Informacje o prowadzonej działalności gospodarczej wg. wpisu do rejestru przedsiębiorstw Krajowego Rejestru Sądowego - nie prowadzono.
Informacje o poniesionych kosztach na: a) realizację celów statutowych - 254656,69 PLN
b) administrację - brak
c) działalność gospodarczą -brak
d) pozostałe koszty - brak
Dane o zatrudnieniu w fundacji: liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg. zajmowanych stanowisk oraz wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nikt nie jest zatrudniony.
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji: - nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń, umów o dzieło: (wypłacono w ramach realizacji projektów) - 104.209,57 PLN
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych: nie udzielano pożyczek
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku: brak lokat bankowych
Dane o nabytych obligacjach: nie nabyto obligacji
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto akcji
Dane o nabytych nieruchomościach: nie nabyto nieruchomości
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: nie zakupiono
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych: a). w kasie 2834,22 PLN.
b). środki na rachunkach bankowych w Banku Pekao S.A. I Oddział Kraków (rachunek bieżący oraz 4 rachunki pomocnicze na potrzeby realizacji projektów finansowanych ze źródeł dotacji.) 17.844,84 Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: 1029,64 PLN
Dane o działalności zleconej fundacji przez podmioty państwowe: nie zlecano
Informacja o rozliczeniu fundacji z tytułu ciążących zobowiązań podatkowych: nie dotyczy

 

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz