Sprawozdanie za rok 2007

W roku sprawozdawczym 2007 zrealizowano następujące zadania statutowe:

  • Projekt "Terapia przez sztukę" finansowany w ramach Programu Operacyjnego Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego "Edukacja kulturalna i upowszechnianie kultury". Projekt polegała na przeszkoleniu 20 osób pracujących z niepełnosprawnymi z zaburzeniami psychicznymi w zakresie arteterapii. Zajęcia prowadzono w formie wykładów i warsztatów w blokach tematycznych: teatralnym, plastycznym, choreograficznym, muzykoterapeutycznym oraz rękodzieła artystycznego.
  • Organizacja Festiwalu Sztuki Osób Niepełnosprawnych (8: 9 listopada 2007). W czasie Festiwalu osoby niepełnosprawne miały okazję zaprezentować swoje dokonania artystyczne. Odbyło się 6 spektakli teatralnych i baletowych, szereg wystaw plastycznych i rękodzieła artystycznego, pokaz pantomimy. W dwudniowym przedsięwzięciu uczestniczyło 200 osób niepełnosprawnych z Województwa Małopolskiego.
  • Projekt "Mieszkanie chronione" finansowany ze środków gminy miejskiej Kraków dla 4 osób po przebytych kryzysach psychicznych. Projekt realizowany będzie w okresie 2007 - 2011.
  • Projekt "Droga do pracy osób chorujących psychicznie" finansowany ze środków Mechanizmu Norweskiego. Projekt realizowany będzie w okresie 2007: 2009. Projekt zakłada przeszkolenie 20 osób z zaburzeniami psychicznymi w zakresie pracy na stanowisku sprzedawcy oraz zatrudnienie 6 osób na utworzonych stanowiskach pracy w sklepie z odzieżą używaną.
  • Udział w organizacji Międzynarodowego Sympozjum "Zagłada psychicznie chorych pacjentów żydowskich: podwójnie zapomniani: dziś przywróceni pamięci". Sympozjum poprzedzone było odsłonięciem drugiej części pomnika poświęconego pacjentom pochodzenia żydowskiego zamordowanym w czasie II wojny światowej. - Pomoc świąteczna dla osób samotnych pozostających w Szpitalu w okresie Bożego Narodzenia (100 paczek).
Opis zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: brak
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: przychody z działalności statutowej ogółem: 147486,11 PLN (realizacja projektów z zakresu rehabilitacji społeczno-zawodowej osób chorujących psychicznie oraz akcja paczek świątecznych) w tym darowizny 10265,79 PLN
Dane o zatrudnieniu w fundacji: nikt nie jest zatrudniony
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń, umów o dzieło: 115656,72 PLN
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych: nie udzielano pożyczek
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I Oddział Kraków rachunek bieżący oraz 2 rachunki pomocnicze na potrzeby realizacji projektów finansowanych ze źródeł dotacji. saldo na dzień 31.12.2007 roku: 70338,85 PLN (w tym stan środków na rachunku bieżącym 17803,03 PLN, na rachunku pomocniczym na fundusz celowy "Terapia przez sztukę" - 0,42 PLN, na rachunku pomocniczym na fundusz celowy "Droga do pracy" - 51755,20 PLN, w kasie: 780,20 PLN)
Dane o nabytych obligacjach nie nabyto obligacji
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto akcji
Dane o nabytych nieruchomościach: nie nabyto nieruchomości
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: nie nabyto
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych: brak aktywów
Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: brak zobowiązań

 

brak zobowiązań

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz