Sprawozdanie za rok 2005

W roku sprawozdawczym 2005 realizując zadania statutowe zorganizowano:

  • projekt "Profilaktyka leczenia gruźlicy u osób chorych psychicznie na Ukrainie" współfinansowany ze środków Ministerstwa Spraw Zagranicznych w ramach zadania zleconego "Pomoc techniczna dla państw w okresie transformacji".
  • pomoc świąteczną dla osób samotnych pozostających w Szpitalu w okresie Bożego Narodzenia (100 paczek)
  • udział w organizacji dwóch konferencji naukowych: "Psychiatria i sztuka" (19 - 21 maja 2005) oraz "Psychoterapia psychoz" (2 3 czerwca 2005).
Opis zdarzeń prawnych o skutkach finansowych: zmiana zarządu Fundacji na podstawie oświadczenia woli Fundatora z dnia 14.07.2005.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: przychody z działalności statutowej ogółem 291758,00 PLN w tym dotacja Ministerstwa Spraw Zagranicznych 277758,00 PLN oraz darowizny na kwotę 14000 PLN
Informacje o odpłatnych świadczeniach w ramach celów statutowych brak
Dane o zatrudnieniu w fundacji: nikt nie jest zatrudniony
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji: nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia: nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów o dzieło: 12000 PLN
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych: nie udzielano pożyczek
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I Oddział Kraków saldo na dzień 31.12.2005 rok 2124,78 PLN (w tym stan środków na koncie 947,52 PLN, w kasie 1177,26 PLN)
Dane o nabytych obligacjach: nie nabyto obligacji
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto akcji
Dane o nabytych nieruchomościach nie nabyto nieruchomości
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: nie nabyto
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych: brak aktywów
Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: brak zobowiązań
 

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz