Sprawozdanie za rok 2004

W roku sprawozdawczym 2004 realizując zadania statutowe zorganizowano:

  • projekt "Plener malarski" w Zakopanem (26.05.- 4.06.2004) z udziałem 25 osób z zaburzeniami psychicznymi.
  • zrealizowano projekt psychoedukacji rodzin "Ułatwić powrót" współfinansowany ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego z udziałem 40 osób.
  • zorganizowano wystawę poświęconą historii Szpitala Babińskiego w Krakowie współfinansowaną ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego
  • zorganizowano pomoc świąteczną dla osób samotnych pozostających w Szpitalu w okresie Bożego Narodzenia (90 paczek)
Wykaz kwot
Opis zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
brak
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
przychody z działalności statutowej ogółem - 32873,00 zł w tym darowizny na kwotę - 10873 PLN
Dane o zatrudnieniu w fundacji:
nikt nie jest zatrudniony
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
2200,68 PLN
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
nie udzielano pożyczek
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku:
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I Oddział Kraków saldo na dzień 31.12.2004 rok - 8222,64 PLN (w tym stan środków na koncie 8194,88 PLN, w kasie - 27,76 PLN)
Dane o nabytych obligacjach
nie nabyto obligacji
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
nie nabyto akcji
Dane o nabytych nieruchomościach:
nie nabyto nieruchomości
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
nie nabyto
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych:
brak aktywów
Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
brak zobowiązań

 

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz