Sprawozdanie za rok 2003

W roku sprawozdawczym 2003 realizując zadania statutowe zorganizowano:

  • wyjazd do kina dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów,
  • udzielono pomocy indywidualnej osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej , z przeznaczeniem na zakup leków i artykułów spożywczych,
  • zorganizowano koncert muzyczny dla osób niepełnosprawnych, który odbył się na terenie Szpitala Babińskiego w grudniu 2003 roku,
  • zorganizowano pomoc świąteczną dla osób samotnych pozostających w Szpitalu w okresie Bożego Narodzenia (90 paczek).
Wykaz kwot
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł: Darowizny od osób prywatnych - 3200 zł
Dane o zatrudnieniu w fundacji: nikt nie jest zatrudniony
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji: nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia: nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych: nie udzielano pożyczek
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I Oddział Kraków saldo na dzień 31.12.2003 rok: 235,08 PLN (w tym stan środków na koncie 82,98 PLN, w kasie: 152,10 PLN)
Dane o nabytych obligacjach: nie nabyto obligacji
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek: nie nabyto akcji
Dane o nabytych nieruchomościach: nie nabyto nieruchomości
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych: nie nabyto
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych: brak aktywów
Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych: brak zobowiązań
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz