Mieszkanie chronione dla osób z zaburzeniami psychicznymi i problemem uzależnienia

2 minuty czytania
mch_kobierzynska.jpg

Przekazujemy trochę informacji o naszym trzecim mieszkaniu chronionym - m.in. jakie są jego cele, dla kogo jest przeznaczone i jaka jest procedura skierowania i kwalifikacji.
Mieszkanie chronione jest integralną częścią programu rehabilitacyjnego osób z zaburzeniami psychicznymi i stanowi ogniwo pośrednie między programem rehabilitacyjnym a reintegracją ze środowiskiem. Mieszkanie chronione umożliwi tym osobom przygotowanie się do pełnej samodzielności poprzez doskonalenie umiejętności prowadzenia samodzielnego gospodarstwa domowego, radzenia sobie z problemami życia codziennego, uczenie się ponoszenia konsekwencji własnych decyzji i działań , rozwijanie umiejętności planowania i wykorzystywania czasu wolnego, rozporządzania posiadanymi środkami finansowymi, integrację ze środowiskiem poprzez rozwój umiejętności prawidłowego wchodzenia w relacje społeczne.
Działania ze strony specjalistów, ukierunkowane są na poprawę sytuacji podopiecznych z uwzględnieniem tkwiących w nich możliwości - pomagania im w samodzielnym przezwyciężaniu trudnych sytuacji życiowych, by mogli sprostać wymaganiom płynącym ze środowiska społecznego (opracowanie indywidualnych planów pomocy, stanowiących formę kontraktu zawieranego w porozumieniem z podopiecznym, dostosowanym do jego indywidualnych potrzeb) stworzą możliwość do nabycia umiejętności samodzielnego rozwiązywania trudności życiowych, emocjonalnych, rodzinnych itp., zdobycia kwalifikacji zawodowych, poszukiwania pracy i pozyskania samodzielnego mieszkania.
Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie poprzez mieszkanie chronione przyczyni się do ich usamodzielnienia się i poprawy jakości życia, wpłynie na poprawę lub utrzymanie obecnego stanu zdrowia oraz utrzymanie abstynencji oraz trzeźwienie, przy jednoczesnym uzyskaniu poczucia równego traktowania z resztą społeczeństwa, czyli będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu; stygmatyzacji; marginalizacji i izolacji.
Do mieszkania chronionego powinny być kierowane osoby:
• z zburzeniami psychicznymi uzależnione od alkoholu,
• z zburzeniami psychicznymi pijące szkodliwie,
• pozostające w stałym leczeniu psychiatrycznym,
• posiadające sprawność psychomotoryczną umożliwiającą samodzielne poruszanie się zarówno w mieszkaniu jak i posiadające orientacje i umiejętność poruszania się w terenie,
• niewymagające stałej, całodobowej opieki innych osób,
• mające przynajmniej częściowy wgląd w chorobę i własne działanie, pozytywnie nastawione do leczenia w tym farmakologicznego i procesu rehabilitacji psychospołecznej.
• posiadające możliwości i motywację do podjęcia prób i procesu usamodzielnienia, wypełniania ról społecznych oraz podtrzymywania proponowanego, adekwatnego do potrzeb procesu terapii i farmakoterapii,
• znajdujące się w stabilnym stanie zdrowia, współpracujące ze specjalistą w zakresie leczenia.
Kandydatów do pobytu w mieszkaniu chronionym wskazuje Koordynator projektu na podstawie analizy dokumentacji ( kompletnych wniosków oraz wywiadu środowiskowego).
i przeprowadzonej rozmowy kwalifikacyjnej w obecności Opiekuna mieszkania chronionego. Koordynator projektu umawia się na spotkanie rekrutacyjne z kandydatem do pobytu w mieszkaniu chronionym. Przyznanie pomocy w formie pobytu w mieszkaniu chronionym następuje w drodze decyzji administracyjnej MOPS z siedzibą w Krakowie ul. Józefińska. Decyzja administracyjna stanowi podstawę do zameldowania w mieszkaniu chronionym na czas określony. Prawo do zamieszkania w mieszkaniu przysługuje wyłącznie osobie wskazanej w decyzji administracyjnej.

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz