Sprawozdanie za rok 2006

2006 rok zaowocował m.in. projektem dla osób dotkniętych chorobą Alzheimera oraz zupełnie nowatorskim projektem dla zmarginalizowanych osób z zaburzeniami osobowości. W roku sprawozdawczym 2006 realizując zadania statutowe zorganizowano:
  • projekt "Wyjść naprzeciw: choroba Alzheimera: pomoc rodzinie, rehabilitacja chorego" finansowany przez Departament Polityki Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego.
  • projekt "Wsparcie terapeutyczne i społeczne dla osób z rodzin dysfunkcyjnych cierpiących na zaburzenia osobowości" finansowany przez Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Krakowie.
  • projekt "Wsparcie terapeutyczne i społeczne dla osób cierpiących na zaburzenia osobowości" finansowany przez Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej.
  • projekt "Rozwój terapii zajęciowej w Lwowskim Regionalnym Szpitalu Psychiatrycznym"
  • pomoc świąteczną dla osób samotnych pozostających w Szpitalu w okresie Bożego Narodzenia (50 paczek).
Opis zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
brak
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
przychody z działalności statutowej ogółem: 104378,73 PLN w tym darowizny 10700 pln
Informacje o odpłatnych świadczeniach w ramach celów statutowych
-
brak
Dane o zatrudnieniu w fundacji:
nikt nie jest zatrudniony
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wysokości rocznego lub przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia:
nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zleceń, umów o dzieło:
31430 PLN
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
nie udzielano pożyczek
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I Oddział Kraków saldo na dzień 31.12.2006 rok 37283,89 PLN (w tym stan środków na koncie 35849,21 PLN, w kasie: 1434,68 PLN)
Dane o nabytych obligacjach:
nie nabyto obligacji
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
nie nabyto akcji
Dane o nabytych nieruchomościach:
nie nabyto nieruchomości
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
nie nabyto
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych:
brak aktywów
Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
brak zobowiązań