Sprawozdanie za rok 2003

W roku sprawozdawczym 2003 realizując zadania statutowe zorganizowano:
  • wyjazd do kina dla osób niepełnosprawnych z zaburzeniami psychicznymi i ich opiekunów,
  • udzielono pomocy indywidualnej osobom niepełnosprawnym z zaburzeniami psychicznymi znajdującym się w trudnej sytuacji finansowej , z przeznaczeniem na zakup leków i artykułów spożywczych,
  • zorganizowano koncert muzyczny dla osób niepełnosprawnych, który odbył się na terenie Szpitala Babińskiego w grudniu 2003 roku,
  • zorganizowano pomoc świąteczną dla osób samotnych pozostających w Szpitalu w okresie Bożego Narodzenia (90 paczek).
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
Darowizny od osób prywatnych - 3200 zł
Dane o zatrudnieniu w fundacji:
nikt nie jest zatrudniony
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o udzielonych przez fundację pożyczkach pieniężnych:
nie udzielano pożyczek
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I Oddział Kraków saldo na dzień 31.12.2003 rok: 235,08 PLN (w tym stan środków na koncie 82,98 PLN, w kasie: 152,10 PLN)
Dane o nabytych obligacjach:
nie nabyto obligacji
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
nie nabyto akcji
Dane o nabytych nieruchomościach:
nie nabyto nieruchomości
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
nie nabyto
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych:
brak aktywów
Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
brak zobowiązań