Mieszkania treningowe

Prowadzimy mieszkania treningowe (wcześniejsza nazwa: chronione) dla osób chorujących psychicznie od 2007r. Nasi podopieczni aktywizują się społecznie i zawodowo poprzez uczestnictwo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy. Niektórzy z nich pracują zarobkowo, uczą się lub są wolontariuszami. Bardzo się cieszymy, kiedy nasi podopieczni po odbyciu programu terapeutycznego w mieszkaniu chronionym decydują się na samodzielne mieszkanie np. poprzez wynajęcie lokum.

CO TO JEST MIESZKANIE TRENINGOWE

Mieszkania treningowe są integralną częścią programu rehabilitacyjnego osób z zaburzeniami psychicznymi lub chorujących psychicznie. Stanowią ogniwo pośrednie między programem rehabilitacyjnym a reintegracją ze środowiskiem. Są przeznaczone do osób, które chcą podjąć próbę samodzielności. Mieszkanie treningowe jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów przebywające w nim osoby do samodzielnego życia w środowisku. Działania objęte zadaniem polegają na zapewnieniu bezpiecznego i chronionego miejsca pobytu w środowisku lokalnym. Mieszkańcy są objęci odpowiednią opieką, polegającą na systemie skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, socjalnych i medycznych oraz wsparciu terapeutycznym w samodzielnym załatwianiu codziennych spraw życiowych oraz w odnawianiu i tworzeniu nowych kontaktów społecznych.

MIESZKANIE DLA OSÓB CHORUJĄCYCH PSYCHICZNIE

DLA KOGO

Mieszkania treningowe przeznaczone są dla osób dorosłych, związanych z Krakowem, chorujących psychiczne. Są to osoby, które nie mogą jeszcze w pełni samodzielnie funkcjonować w środowisku. Osoby te należą do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zaburzenia psychiczne. Warunkiem zamieszkania w mieszkaniu treningowym jest otrzymanie odpowiedniej decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

CEL

Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie autonomii, samodzielności i jak największego wpływu mieszkańców na ich własne życie.
Osoby chorujące psychicznie po zakończeniu leczenia powracają do swojego naturalnego środowiska, gdzie często nie radzą sobie z problemami życia codziennego, tracą umiejętność pełnienia ról społecznych, mają trudności z uiszczeniem i dotrzymaniem terminów płatności za media oraz z utrzymaniem czystości w swoim otoczeniu i mieszkaniu. Brak społecznego przystosowania, samotność lub brak oparcia w najbliższym otoczeniu, ubóstwo i związana z tym marginalizacja społeczna to najczęstsze problemy z którymi borykają się osoby chorujące psychicznie. Dodatkowo towarzyszy temu poczucie bezczynności, brak struktury dnia, niedostateczna zaradność, wreszcie bezrobocie i brak alternatywy w środowiskowym systemie wsparcia. Bez odpowiedniej motywacji, osoby chorujące psychicznie często pozostają bierne, zaś bez uzyskania wsparcia ze strony najbliższego otoczenia następuje ich stopniowa degradacja społeczna. Deficyty w funkcjonowaniu społecznym powodują izolację społeczną i w efekcie nawroty choroby lub skierowanie do Domów Pomocy Społecznej.
Przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia osoby chorujące psychicznie, nawet z głębokimi zaburzeniami, nie muszą przebywać w Domach Pomocy Społecznej.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa

www.krakow.plwww.ngo.krakow.pl.

MIESZKANIE TRENINGOWE DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU

DLA KOGO

Mieszkanie przeznaczone są dla osób dorosłych, związanych z Krakowem, z zaburzeniami psychicznymi uzależnionych od alkoholu lub pijących szkodliwie czyli dla osób z tzw. podwójną diagnozą. Pierwsze z nich otwarte w 2017 r. było pierwszym mieszkaniem tego typu w Małopolsce. Jest ono przeznaczone dla mężczyzn. Drugie z nich otworzyliśmy w 2018 r. i jest ono przeznaczone dla kobiet z zaburzeniami psychicznymi i uzależnieniem oraz doświadczeniem bezdomności. Także to mieszkanie jest pierwszym tego typu w naszym województwie (możliwe, że pierwszym w Polsce). Obecnie prowadzimy jedno mieszkanie chronione koedukacyjne przeznaczone dla 5 osób.
Osoby z podwójną diagnozą często są dla lekarza lub terapeuty „trudnymi przypadkami", nie tylko ich leczenie jest trudne, problemem jest także ich funkcjonowanie społeczne. Częściej niż reszta populacji cierpią oni na schorzenia somatyczne, mają trudności w relacjach rodzinnych, skarżą się na problemy finansowe, popadają w konflikty z prawem, stanowią też 10-20% bezdomnych. Sytuacja, gdy uzależnienie od alkoholu towarzyszy innym zaburzeniom psychicznym, jest znacznie częstsza, niż się powszechnie uważa, a osoby, zwracając się o pomoc, z reguły nie ujawniają swoich problemów związanych z piciem alkoholu.
Bardzo ciężko jest skutecznie pomóc osobom z podwójną diagnozą, wymaga to bowiem skoordynowanych działań różnych specjalistów. Uważamy jednak, że przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia osoby takie po odbyciu leczenia nie muszą trafiać do Domów Pomocy Społecznej, schronisk czy przytulisk stając się bezdomnymi.
Warunkiem uzyskania miejsca w mieszkaniu treningowym jest otrzymanie odpowiedniej decyzji administracyjnej wydanej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie, na podstawie rozmowy kwalifikacyjnej przeprowadzonej z zespołem terapeutycznym projektu.

CEL

Wsparcie osób z zaburzeniami psychicznymi uzależnionymi od alkoholu lub pijącymi szkodliwie poprzez mieszkanie treningowe przyczyni się do ich usamodzielnienia się i poprawy jakości życia, wpłynie na poprawę lub utrzymanie obecnego stanu zdrowia oraz utrzymanie abstynencji oraz trzeźwienie, przy jednoczesnym uzyskaniu poczucia równego traktowania z resztą społeczeństwa, czyli będzie przeciwdziałać wykluczeniu społecznemu: stygmatyzacji, marginalizacji i izolacji. Pobyt w mieszkaniu treningowym zwiększy ich zdolność do samokontroli, poprawy umiejętności społecznych, rozwiązywania problemów i radzenia sobie ze swoją chorobą dzięki zdobytej wiedzy- stanowi skuteczną formę pomocy prowadzącą do samodzielnego funkcjonowania tych osób w środowisku.
Opiekunowie mieszkania będą czuwać nad realizacją programu terapeutycznego i dbać o wywiązywanie się z obowiązków zawartych w kontraktach podpisywanych z uczestnikami - mieszkańcami.

Projekt jest finansowany ze środków Miasta Krakowa.

www.krakow.plwww.ngo.krakow.pl.

logo Kraków

Nasi partnerzy

Ilustracja przedstawia dłoń przyciskająca palcem serce, jak włącznik. Baner zachęcający do datków.

Wspieraj Fundację teraz!

Wspieraj teraz