Sprawozdanie za rok 2002

Zamieszczamy skrócone sprawozdanie roczne dotyczące roku sprawozdawczego 2002. Realizując zadania statutowe zorganizowano:
  • prezentację prac Pacjentów Szpitala Babińskiego na kiermaszu Wielkanocnym w Rynku Głównym w Krakowie
  • zorganizowano seminarium naukowe poświęcone problematyce choroby psychicznej (4.12.2002 z udziałem 130 uczestników)
  • zorganizowano akcję pomocy świątecznej dla osób samotnych pozostających w Szpitalu Babińskiego na okres Bożego Narodzenia (z pomocy skorzystało 100 osób)
  • pozyskano kwotę 1500 złotych od sponsorów indywidualnych
Opis zdarzeń prawnych o skutkach finansowych:
Rok 2002 był pierwszym rokiem działalności Fundacji. W związku z tym załatwiono sprawy formalne związane z uzyskaniem numeru NIP, REGON, założeniem rachunku bankowego i wyrobieniem pieczątki firmowej.
Informacje o wysokości uzyskanych przychodów z wyodrębnieniem ich źródeł:
przychody z działalności statutowej
darowizny od osób prywatnych - 2000 zł
Informacje o poniesionych kosztach na:
realizację celów statutowych - (organizacja Seminarium, pomoc świąteczna dla Pacjentów)- 1600 zł.
administrację - 377 zł
działalność gospodarczą - brak
pozostałe koszty - brak
Dane o zatrudnieniu w fundacji:
liczba osób zatrudnionych w fundacji z podziałem wg. zajmowanych stanowisk oraz wyodrębnieniem osób zatrudnionych wyłącznie w działalności gospodarczej: nikt nie jest zatrudniony
Dane o wynagrodzeniach wypłacanych w fundacji:
nie wypłacano wynagrodzeń
Dane o wydatkach na wynagrodzenia z umów zlecenia:
550 zł.
Dane o kwotach ulokowanych na rachunkach bankowych ze wskazaniem banku
Bank Przemysłowo-Handlowy PBK S.A. I Oddział Kraków, saldo na dzień 31.12.2002 rok - 23 PLN
Dane o nabytych obligacjach:
nie nabyto obligacji
Dane o wielkości objętych udziałów lub nabytych akcji w spółkach prawa handlowego ze wskazaniem tych spółek:
nie nabyto akcji
Dane o nabytych nieruchomościach:
nie nabyto nieruchomości
Dane o nabytych pozostałych środkach trwałych:
nie nabyto
Dane o wartości aktywów fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych:
brak aktywów
Dane o wartości zobowiązań fundacji ujętych we właściwych sprawozdaniach finansowych sporządzonych dla celów statystycznych:
brak zobowiązań