RODO - obowiązek informacyjny

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca informuje na jakich zasadach przetwarza dane osobowe:
1. Administrator danych osobowych:
Administratorem danych osobowych jest Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca z siedzibą przy ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków
2. Dane kontaktowe:
Kontakt z administratorem danych jest możliwy pod adresem: ul. Babińskiego 29, 30-393 Kraków, za pomocą poczty elektronicznej: biuro@fundacjadeca.org lub telefonicznie: 12 652 44 67
3. Cele przetwarzania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe w zależności od wyrażonej zgody mogą być przetwarzane w celu:
• Realizacji celów statutowych Fundacji
• Realizacji zadań zleconych/projektów
• Obsługi zawartych umów/porozumień/kontraktów terapeutycznych
• Rekrutacji i zatrudnienia
• Organizacji imprez i konkursów
4. Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych:
Podstawą prawną przetwarzania Pani/Pana danych osobowych może być:
• Zgoda na przetwarzanie danych
• Realizacja umowy
• Realizacja prawnie uzasadnionych interesów administratora danych
• Obowiązek prawny ciążący na administratorze
• Ochrona Pana/Pani żywotnych interesów
5. Okres przechowywania danych osobowych:
Pani/Pana dane osobowe w zależności od celu przetwarzania, przetwarzane będą:
• Zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa
• Do czasu wypełnienia celu przetwarzania (realizacji zadań zleconych, projektów)
• Do czasu realizacji umowy oraz wygaśnięcia prawa do roszczeń
• Zgodnie z udzieloną zgodą
• Do czasu cofnięcia zgody
6. Odbiorcy danych osobowych:
Informujemy, że Pani/Pana dane mogą być przekazywane:
• Podmiotom świadczącym nam usługi księgowe
• Podmiotom świadczącym nam usługi bankowe
• Podmiotom uprawnionym na podstawie przepisów prawa
• Podmiotom współpracującym (zgodnie z udzieloną zgodą)
7. Prawa osoby, której dane dotyczą:
• Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do Pani/Pana danych osobowych, ich poprawiania i sprostowania, prawo do usunięcia danych, ograniczenia przetwarzania, wniesienia sprzeciwu wobec ich przetwarzania oraz prawo do ograniczenia przetwarzania.
• Przysługuje Pani/Panu prawo do przenoszenia danych.
• Może Pani/Pan w każdej chwili cofnąć zgodę na przetwarzanie Pani/Pana danych osobowych. W takim przypadku proszę skontaktować się z mailowo lub telefonicznie.
• Przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego.
• W zakresie, w jakim przetwarzanie odbywa się na podstawie Pani/Pana zgody, podanie danych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla Fundacji Deca do realizacji umowy. 
8.Informacje o wymogu podania danych:
Podanie przez Panią/Pana danych osobowych w zależności od celu przetwarzania jest wymogiem ustaw takich jak: kodeks pracy, ustawa o rachunkowości oraz realizacji celów statutowych Fundacji i realizacji zadań zleconych/projektów.
9. Informacje o zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji:
Nie będzie Pani/Pan podlegać decyzjom podejmowanym w sposób zautomatyzowany (bez udziału człowieka). Pani/Pana dane osobowe nie będą również wykorzystywane do profilowania.