Mieszkania chronione

Prowadzimy mieszkania chronione dla osób chorujących psychicznie od 2007r. Nasi podopieczni aktywizują się społecznie i zawodowo poprzez uczestnictwo w zajęciach Warsztatów Terapii Zajęciowej, Środowiskowych Domów Samopomocy. Niektórzy z nich pracują zarobkowo, uczą się lub są wolontariuszami. Bardzo się cieszymy, kiedy nasi podopieczni po odbyciu programu terapeutycznego w mieszkaniu chronionym decydują się na samodzielne mieszkanie np. poprzez wynajęcie lokum.

CO TO JEST MIESZKANIE CHRONIONE

Mieszkania chronione są integralną częścią programu rehabilitacyjnego osób chorujących psychicznie. Stanowią ogniwo pośrednie między programem rehabilitacyjnym a reintegracją ze środowiskiem. Są przeznaczone do osób, które chcą podjąć próbę samodzielności. Mieszkanie chronione jest formą pomocy społecznej przygotowującą pod opieką specjalistów przebywające w nim osoby chorujące psychicznie do samodzielnego życia w środowisku. Działania objęte zadaniem polegają na zapewnieniu bezpiecznego i chronionego miejsca pobytu w środowisku lokalnym. Mieszkańcy są objęci odpowiednią opieką, polegającą na systemie skoordynowanych oddziaływań społecznych, psychologicznych, socjalnych i medycznych oraz wsparciu terapeutycznym w samodzielnym załatwianiu codziennych spraw życiowych oraz w odnawianiu i tworzeniu nowych kontaktów społecznych.

CEL MIESZKAŃ CHRONIONYCH

Naszym celem jest przede wszystkim wspieranie autonomii, samodzielności i jak największego wpływu mieszkańców na ich własne życie.
Osoby chorujące psychicznie po zakończeniu leczenia powracają do swojego naturalnego środowiska, gdzie często nie radzą sobie z problemami życia codziennego, tracą umiejętność pełnienia ról społecznych, mają trudności z uiszczeniem i dotrzymaniem terminów płatności za media oraz z utrzymaniem czystości w swoim otoczeniu i mieszkaniu. Brak społecznego przystosowania, samotność lub brak oparcia w najbliższym otoczeniu, ubóstwo i związana z tym marginalizacja społeczna to najczęstsze problemy z którymi borykają się osoby chorujące psychicznie. Dodatkowo towarzyszy temu poczucie bezczynności, brak struktury dnia, niedostateczna zaradność, wreszcie bezrobocie i brak alternatywy w środowiskowym systemie wsparcia. Bez odpowiedniej motywacji, osoby chorujące psychicznie często pozostają bierne, zaś bez uzyskania wsparcia ze strony najbliższego otoczenia następuje ich stopniowa degradacja społeczna. Deficyty w funkcjonowaniu społecznym powodują izolację społeczną i w efekcie nawroty choroby lub skierowanie do Domów Pomocy Społecznej.
Przy zapewnieniu odpowiedniego wsparcia osoby chorujące psychicznie, nawet z głębokimi zaburzeniami, nie muszą przebywać w Domach Pomocy Społecznej.

DLA KOGO MIESZKANIA CHRONIONE

Mieszkanie chronione przeznaczone jest dla osób dorosłych, związanych z Krakowem, cierpiących na zaburzenia psychiczne. Są to osoby, które nie mogą jeszcze w pełni samodzielnie funkcjonować w środowisku. Osoby te należą do grupy osób zagrożonych wykluczeniem społecznym ze względu na zaburzenia psychiczne. Warunkiem zamieszkania w mieszkaniu chronionym jest otrzymanie odpowiedniej decyzji administracyjnej przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Krakowie.

PROJEKTY PROWADZENIA MIESZKAŃ CHRONIONYCH PRZEZ FUNDACJĘ DECA

1. PROJEKT REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
w okresie od 1 września 2007r. do 31 grudnia 2011r.
MIESZKANIE CHRONIONE DLA CZTERECH OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI
Fundacja z dniem 31.12.2011r. zakończyła realizację projektu finansowanego ze środków
Gminy Miejskiej Kraków prowadzenie mieszkania chronionego dla czterech osób z zaburzeniami psychicznymi zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków
W okresie objętym zadaniem w mieszkaniu chronionym przebywało łącznie 18 osób (14 mężczyzn i 4 kobiety). Wszystkie osoby przebywały w mieszkaniu na podstawie decyzji administracyjnej skierowania wydanego przez MOPS.

Uczestnikami projektu były osoby w wieku od 25 do 63 lat . Dzięki pobytowi w mieszkaniu chronionym nasi podopieczni korzystali z różnych form terapii zajęciowej, oraz mieli możliwość nabycia nowych kompetencji zawodowych. Mieszkańcy uczestniczyli w różnych działaniach o charakterze uspołeczniającym.

2. PROJEKT REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
w okresie od 1 stycznia do 2012r. do 31 grudnia 2014r.
MIESZKANIE CHRONIONE DLA DWÓCH OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI oraz MIESZKANIE CHRONIONE DLA CZTERECH OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Od dnia 01.01.2012r. zostało powierzone Fundacji prowadzenie mieszkań chronionych przeznaczonych dla dwóch i czterech osób (2 mieszkania) z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych w Gminie Miejskiej Kraków. Mieszkania znajdują się w kompleksie szpitalno-parkowym przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie.
W mieszkaniu chronionym mogą zamieszkiwać wyłącznie osoby skierowane w trybie decyzji administracyjnej. W ramach projektu Fundacja zapewnia osobom skierowanym do mieszkania chronionego usługi mające na celu doprowadzenie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w szczególności:

 • miejsce w pokoju wraz z wyposażeniem,
 • możliwość korzystania ze wspólnych pomieszczeń – kuchni,
 • pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i innych
 • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowaniu własnymi
 • zasobami, zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, nabywaniu umiejętności społecznych
 • pomoc w zatrudnieniu,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym, celem przygotowania osób przebywających w mieszkaniu chronionym do samodzielnego życia.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl.

3. PROJEKT REALIZACJI ZADANIA Z ZAKRESU POMOCY SPOŁECZNEJ
w okresie od 1 stycznia do 2015r. do 31 grudnia 2017r.
MIESZKANIE CHRONIONE DLA TRZECH OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI oraz MIESZKANIE CHRONIONE DLA CZTERECH OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI

Od dnia 01.01.2015r. zostało powierzone Fundacji prowadzenie mieszkań chronionych przeznaczonych dla trzech i czterech osób (2 mieszkania) z zaburzeniami psychicznymi, związanych z Gminą Miejską Kraków. Mieszkania znajdują się w kompleksie szpitalno-parkowym przy ul. Babińskiego 29 w Krakowie.
W mieszkaniu chronionym mogą zamieszkiwać wyłącznie osoby skierowane w trybie decyzji administracyjnej przez MOPS w Krakowie. W ramach projektu Fundacja zapewnia osobom skierowanym do mieszkania chronionego usługi mające na celu doprowadzenie ich do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, w szczególności:

 • miejsce w pokoju wraz z wyposażeniem,
 • możliwość korzystania ze wspólnych pomieszczeń – kuchni,
 • pomieszczeń higieniczno – sanitarnych i innych
 • pomoc w prowadzeniu gospodarstwa domowego, gospodarowaniu własnymi
 • zasobami, zaspokajaniu potrzeb zdrowotnych, nabywaniu umiejętności społecznych
 • pomoc w zatrudnieniu,
 • pomoc w integracji ze środowiskiem lokalnym, celem przygotowania osób przebywających w mieszkaniu chronionym do samodzielnego życia.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl.