Statut fundacji

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca została powołana przez Szpital Specjalistyczny im. dr Józefa Babińskiego SPZOZ w Krakowie w 2001 roku i uzyskała osobowość prawną w dniu 2 stycznia 2002 roku. Naszą podstawową misją jest opieka, pomoc oraz poprawa jakości życia osób cierpiących na zaburzenia psychiczne oraz ich rodzin.

Celami Fundacji są:

 • 1.Gromadzenie środków finansowych i rzeczowych służących realizacji programów i projektów opieki i pomocy psychiatrycznej.
 • 2.Rehabilitacja lecznicza, zawodowa i społeczna dla osób z orzeczoną i nie orzeczoną niepełnosprawnością, służącą osiągnięciu przez nich jak największej samodzielności.
 • 3.Pomoc finansowa i rzeczowa na rzecz Szpitala Babińskiego.
 • 4.Przystosowanie i aktywizacja osób z orzeczoną i nie orzeczoną niepełnosprawnością do pracy (z możliwością uzyskania kwalifikacji zawodowych).
 • 5.Opieka i pomoc dla osób z zaburzeniami psychicznymi, szczególnie dla osób w podeszłym wieku.
 • 6.Opieka i pomoc osobom uzależnionym i współuzależnionym od alkoholu i substancji psychoaktywnych.
 • 7.Szkolenia w zakresie profilaktyki i postępowania z osobami objętymi celami działania Fundacji.
 • 8.Pomoc prawna i medyczna dla osób z zaburzeniami psychicznymi.

Fundacja realizuje swoje cele poprzez:

 • 1.Udzielanie pomocy finansowej i rzeczowej na działania zgodne z założeniami Fundacji.
 • 2.Pomoc w prowadzeniu i prowadzenie hosteli, mieszkań chronionych i klubów.
 • 3.Prowadzenie Zakładu Aktywizacji Zawodowej, Warsztatów Terapii Zajęciowej, Zakładów Pracy Chronionej, Zespołów Aktywizacji Społecznej, Środowiskowego Domu Samopomocy, Ośrodków Wsparcia, Centrum Integracji Społecznej, Klubu Integracji Społecznej.
 • 4.Nawiązywanie kontaktów oraz współpracy z ośrodkami psychiatrycznymi i psychoterapeutycznymi w kraju i za granicą, realizującymi zbliżone do Fundacji cele.
 • 5.Działalność informacyjno – popularyzatorską (konferencje, sympozja, odczyty, publikacje itp.).
 • 6.Organizację festiwali, wystaw, spektakli, imprez kulturalnych, integracyjnych, sportowych i rekreacyjnych.