Nowe mieszkanie chronione i bezpłatne przejazdy rehabilitacyjne

logo Kraków

Fundacja Pomocy Chorym Psychicznie im. Tomasza Deca podpisała dwie umowy z Gminą Miejską Kraków na realizację zadań publicznych. Gmina Miejska Kraków powierzyła nam realizację zadania w zakresie pomocy społecznej, w tym pomocy rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób, pod tytułem: „Dostosowanie w okresie od 1.06.2017 r. do 31.08.2017 r. lokalu przy ul. Kobierzyńskiej stanowiącego własność Gminy Miejskiej Kraków do standardów określonych w rozporządzeniu w sprawie mieszkań chronionych oraz prowadzenie od 01.09.2017 r. do 29.02.2020 r. w w/w lokalu mieszkania chronionego przeznaczonego dla 5 osób z zaburzeniami psychicznymi, zamieszkałych na terenie Gminy Miejskiej Kraków”.
Od czerwca będziemy również realizować projekt z zakresu zdrowia publicznego pt. "Bezpłatne przejazdy komunikacją miejską w celach rehabilitacyjnych dla pacjentów oddziałów psychiatrycznych", dzięki któremu zakupimy 48 biletów grupowych na wyjazdy rehabilitacyjne dla pacjentów Szpitala Babińskiego w Krakowie.

Projekt jest finansowany ze środków Gminy Miejskiej Kraków.

www.krakow.pl, www.ngo.krakow.pl.